జోహార్ కామ్రేడ్ జ్ఞానానందంBack to list

 కామ్రేడ్ జ్ఞానానందం మన గ్రామంలో ఇటీవల జరిగిన పంచాయితీ ఎన్నికలలో 8 వ వార్డు కి మెంబరుగా పోటీ చేశారు. ఇటీవల పరమపదించిన ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి డాక్టర్ డి ఆర్ కే ప్రసాదు గారు రాసిన ఆత్మీయ వచనాలు. 

 

09.11.2013