జిల్లా పరిషత్ పాలక వర్గం Back to list

 

Smt. Gadde Anuradha

ZP Chariman - Krishna District

 

Elected Members