వెబ్ సైట్ ఆదాయవ్యయాలుBack to list

 వెబ్ సైట్ ఆదాయ వ్యయాలు

2009 లో వెబ్ సైట్ ప్రక్రియ ప్రారంభించిన నాటి నుండి నేటివరకు అందిన విరాళాల వివరాలు.  

NO Name Amount
1 Sarat babu Gorrepati (USA) 10000
2 Naveen gorrepati 5000
3 Sarat Vemuri (Newzealand) 5000
4 Venkatramayya Ayinapudi (USA) 10000
5 Sadhana Gorrepati 2500
6 Rajesh kumar vemuri (USA) 2000
7 Dokku Nancharayya 10000
8 Yenigalla Narendra 10000
9 Gorrepati Vidya Trust 20000
10 Uppala Phani 2000
11 Mahesh Vemuri (Australia) 3000
12 Madhavi Gorrepati (USA) 10000
13 Ratna Mulpuri (USA) 20000
14 Vemuri Prasad S/o Vasu 5000
15 Navaneetha krishna Gorrepati (USA) 10000
16 G.Bulleyachowdary (USA) 10000
17 Kolluri KrishnaRao (USA) 5000
18 Guttikonda kalyan (Teluguraopalem) 5000
 19  Rajitha Gorrepati (USA)   1500

Total - 146000/- 

 

 గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా వెబ్ సైట్ నిర్వహణ కి అయిన మొత్తం ఖర్చు

 

dated : 19.10.2013