Advisors Team List

  • Ravi Sudhakar Gorrepati


  • Sarath Babu Gorrepati (USA)


  • Sadhana Gorrepati


  • Vemuri Visweswara Rao


  • Venkata Rama Krishna Gorrepati


  • Subhramanyam V