నవనీత కృష్ణగారి ఎడ్ల విజయంBack to list

 01.04.2016 న తెనాలి లో జరిగిన ఎడ్లపందాల్లో మొదటి స్థానం లో నిలిచిన శ్రీ గొర్రెపాటి నవనీత కృష్ణ గారి ఎడ్ల జత.