మన జమిందారీలుBack to list

పండిత గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు

 

మన జమిందారీలు

ఆనాటి జమిందారి వ్యవస్థ పై పండిత గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు రాసిన గ్రంధం....